Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas  suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, „Varpelio“ mokyklos-darželio ugdymo planu. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja socialinių emocinių įgūdžių programoje „Antras žingsnis“, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes bei programoje „Obuolio draugai“, kuri padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo  gebėjimus.

 

 

 

 

Projektai

Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje pradinėse klasėse įgyvendinamas projektas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus pradinių  klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais.

Mokykloje gamtamoksliniam ugdymui skiriamos neformaliojo vaikų švietimo ugdymui skirtos valandos, mokiniai mokosi ne tik klasėse, bet ir mokyklos teritorijoje įkurtoje Lauko klasėje.

Projekto nuorodos

Daugiau apie projektą

Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą